Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia on fysioterapian osa-alue, joka edellyttää terapeutin asiantuntemusta sekä erityistä kouluttautumista. Fysioterapeutti toimii lapsen normaalin ja poikkeavan kehityksen asiantuntijana lapsen eri ikä- ja kehitysvaiheissa. Fysioterapeutti tunnistaa vamman tai sairauden aiheuttamat vaikutukset liikkumiseen sekä asento- ja liikemalleihin ja etsii keinoja vaikuttaa niihin.

Terapian tavoitteena on tukea lasta itsenäisenä toimijana omassa arkiympäristössään huolimatta liikunta- ja toimintakykyä rajoittavista tekijöistä. Tarkemmat tavoitteet muotoutuvat lapsen liikunta- ja toimintakyvyn arvioinnin perusteella ja ne kirjataan yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa tehtävään terapiasopimukseen ja suunnitelmaan. Tavoitteiden asettelussa otetaan huomioon myös lapsen lähipiirin kuten päiväkodin tai koulun arvioimat toimintakyvyn haasteet sekä mahdollisessa lääkärin ja moniammatillisen työryhmän koostamassa kuntoutussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

Fysioterapeutti tekee tiivistä yhteistyötä lapsen lisäksi myös hänen vanhempiensa sekä päiväkodin ja koulun kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään mahdollisen lähettävän tahon fysioterapeutin, apuvälinekeskuksen terapeuttien sekä lapsen muiden terapeuttien kanssa (kuten toiminta- ja puheterapeutit). Yhteistyössä vanhempien ja lähipiirin kanssa pohditaan, miten harjoittelu sisällytetään arjen toimintoihin ja kuntoutus muodostuu osaksi arkea. Näin mahdollistuu tehokas kuntoutuminen. Fysioterapeutti voi perheen niin toivoessa osallistua päiväkodin ja koulun järjestämiin vasu- ja HOJKS -neuvotteluihin, kuntoutussuunnitelman tekoon sekä apuvälineiden hankintaan.

Lasten fysioterapia on tavoitteellista kuntoutusta, joka toteutuu leikin varjolla lapselle mielekkäässä ympäristössä. Helmipöllössä lasten fysioterapia voi toteutua Helmipöllön viihtyisässä ja rauhallisessa mutta virikkeellisessä ympäristössä tai lapsen arkiympäristössä. Helmipöllössä musiikki kuuluu usein terapiaan rauhoittaen tai aktivoiden terapiatilannetta.

Lasten fysioterapiaan voi tulla itse maksavana sekä julkisen terveydenhuollon tai sairaanhoitopiirin lähettämänä. Maksajatahona voi olla HUS, Kela, Helsingin, Vantaan tai Keravan kaupunki tai vakuutusyhtiö.

Helmipöllön lasten fysioterapiasta vastaa fysioterapeutti Jonna Huuhka-Jalonen (NDT/Bobath -vauvat) p.050 5630 413. Lasten ja nuorten fysioterapiaa toteuttaa myös Eveliina Nummelin (NDT/Bobath) p. 044 515 4351 sekä Katja Kaunismäki  p. 044 530 7979.


Fysioterapia päiväkotikäyntinä.

NDT eli Neurodevelopmental Treatment -lähestymistapa

NDT eli Neurodevelopmental Treatment, Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Tämä tarkoittaa fysioterapiassa tapaa analysoida ja tulkita kuntoutujan liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä taitoja ja haasteista, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. Tarkoituksena on ratkaista havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että kuntoutujan elinpiirissä, jolloin hän rohkaistuu liikkumaan.

NDT/Bobath -lähestymistavan periaatteen mukaan pyritään vaikuttamaan kuntoutujan lihasjänteyteen niin että yksipuoliset liikemallit ja toimintakykyä rajoittavat tekijät rajoittavat hänen liikkumiskykyään mahdollisimman vähän ja toimintakyky voi kasvaa. Lihasjänteyteen voidaan vaikuttaa eri tavoin, sen mukaan onko kyseessä lihasjäykkyydestä vai lihaksiston pehmeydestä tai yliliikkuvuudesta johtuvat pulmat.

Helmipöllössä fysioterapeutit Jonna Huuhka-Jalonen sekä Eveliina Nummelin ovat kouluttautunut NDT/Bobath -lähestymistapaan.


Fysioterapia koulukäyntinä.


Fysioterapia kotikäyntinä.

Takaisin palvelut sivulle